TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Wojnicz: Wybiera minibus od Autometu
- Opublikowano: 20.09.2020 12:49:12

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Wojnicz

32-830 Wojnicz

Rynek 1

Tel. 146 790 108

Fax. 146 790 100

E-mail um@wojnicz.pl

Województwo małopolskie

Powiat tarnowski + Tarnów

Treść zamówienia "Zakup i dostawa autobusu 23 – miejscowego (22 pasażerów + 1 kierowca) przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózków inwalidzkich, wyposażonego w najazdy - w ramach projektu pn. "Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz"


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu 23 – miejscowego (22 pasażerów + 1 kierowca) przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózków inwalidzkich, wyposażonego w najazdy. 3.3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2022 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej 3.4. Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3.5. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów i być przygotowany do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd –badanie techniczne) Na zastosowane podzespoły/ akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty. 3.6. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. 3.7. Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1a Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub częsci zamówienia nie zostały mu przyznane. 3.8. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niespełnosprawnych w ramach obszaru D realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między reginami III". 3.9. W przypadku występowania w dokumentacji przetargowej jednoznacznych nazw materiałów (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ materiału należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą "lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych". Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (wydajność, żywotność, odporność na uszkodzenia, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia). 3.10. Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia osobnego zestawienia zastosowanych materiałów i produktów w przypadku zastosowania materiałów i produktów równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu równoważność przedstawionych produktów i materiałów. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę zestawienia materiałów i produktów równoważnych, Zamawiający przyjmuje, że zastosowane będą produkty opisane w dokumentach składających się na Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.11. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Dodatkowy okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 250100 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Automet Group Sp. z o. o. Sp. k

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Stankiewicza 4

Kod pocztowy: 38-500

Miejscowość: Sanok

Kraj/woj.: podkarpackie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 307623.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 307623.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307623.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34100000-8: Pojazdy silnikowe

34121000-1: Autobusy i autokary

34114000-9: Pojazdy specjalne

Osoba do kontaktu Gmina Wojnicz

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Miejsce i termin składania ofert
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....