TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Toruń: Wybiera Solarisa na zakup 8 autobusów ON
- Opublikowano: 20.09.2020 12:50:26

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Dane organizatora Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

87-100 Toruń

ul. Sienkiewicza 24/26

Tel. +48 566225504

Fax. +48 566555339

E-mail zampub@mzk.torun.pl

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat toruński + Toruń

Treść zamówienia Dostawa ośmiu autobusów MAXI ON


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym.

Wynik przetargu Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/09/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy: ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle

Miejscowość: Owińska

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-005

Państwo: Polska

E-mail: office@solarisbus.com

Tel.: +48 616672333

Faks: +48 616672310Adres internetowy: https://www.solarisbus.com

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak) Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 485 600.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

CPV 34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24/26

Miejscowość: Toruń

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Kod pocztowy: 87-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański

E-mail: zampub@mzk.torun.pl

Tel.: +48 566225504

Faks: +48 566555339Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i eksploatacyjne (T) / Waga: 23

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości - Nazwa: Koszty emisji CO2 (KCO2) / Waga: 3

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości - Nazwa: Koszty emisji NOx, PM, THC (KNOx) / Waga: 2

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium jakości - Nazwa: Koszty zużycia energii (KZE) / Waga: 2

Cena - Waga: 70

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio


VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio


VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/09/2020


Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430814-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-09-14

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....