TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Tarcza dla autobusowych przewoźników. Co wybrać?
InfoBus.pl - Opublikowano: 10.04.2020 13:00:35
Tarcza dla przewoźników autobusowych. Co wybrać?

Mamy już za sobą dwie rządowe Tarcze Antykryzysowe, co w pewien sposób rodzi sporo pytań, z jakich narzędzi najlepiej skorzystać? Staramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Po krytycznej ocenie pierwszej, rządowej Tarczy, 8 kwietnia kwietnia rząd przedstawił jej wersję 2.0, która daje większe możliwości m.in. firmom transportowym.

-"Tarcza finansowa staje się fundamentem całego pakietu antykryzysowego i na niej możemy zacząć budować przyszłość poszczególnych przedsiębiorstw, bo 100 mld zł wprowadzone do firm to kwota, która umożliwi im przetrwanie. Dzięki temu jesteśmy w stanie jako pracodawcy utrzymać dużo większą liczbę miejsc pracy, niż wydawało się jeszcze kilka tygodniu temu - mówią przedsiębiorcy.

Spytaliśmy kilka firm z branży, z jakich narzędzi pomocowych zamierzają skorzystać, aby wyjść z kryzysu i mamy pięć typów. To:

  • Tarcza Pracownicza - celem programu jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

  • Tarcza Finansowa - celem programu jest także ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu.

  • Postojowe, które teraz przedłużone zostało o kolejne dwa miesiące dla przedsiębiorców i pracowników na umowie zleceniu lub o dzieło. Wymagane będzie dodatkowe oświadczenie, że sytuacja przedsiębiorcy nie uległa poprawie.

  • Pożyczka do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców

  • Zwolnienie ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców

I uwaga - Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą Tarczę Antykryzysową. Ustawa ta jednak nie ma jeszcze mocy prawnej. Posiedzenie Senatu zostało zwołane na 15 kwietnia.

Poniżej szczegóły poszczególnych programów:

I. TARCZA PRACOWNICZA

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

• Co najmniej 30 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

• Co najmniej 50 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

• Co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jak pomoc będzie wypłacana?

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki czas można skorzystać z pomocy?

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Czy wsparcie będzie uzależnione od wielkości firmy?

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników.

Co jeśli skorzystam ze wsparcia, a mimo to moja firma nie przetrwa?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz – po jego zakończeniu – czas równy temu okresowi. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jakie należy spełnić warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Minimalny okres prowadzenia działalności to co najmniej rok tak aby istniała możliwość porównania dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie między: po dniu 1.01.2020 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku, do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. aby wykazać spadek obrotów. Przy czym wybrany okres nie musi zaczynać się z pierwszym dniem miesiąca.

Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (miesiąc to także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie będzie dostępny na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/, jak również na platformie: Praca.gov.pl

Gdzie złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (informacja o naborze będzie zamieszczona na stronie internetowej danego powiatowego urzędu pracy). Wniosek będzie można również złożyć poprzez platformę Praca.gov.pl, gdzie w formularzu elektronicznym udostępniona zostanie lista powiatowych urzędów pracy.

Gdzie sprawdzę status wniosku?

Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub przez platformę Praca.gov.pl, jeśli wniosek został złożony przy jej wykorzystaniu. Platforma Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy, w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Gdzie i jak mogę odwołać się od decyzji?

W tym przypadku nie jest wydawana decyzja administracyjna, w związku z tym nie przysługuje odwołanie.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-mld-zl-trafi-do-kieszeni-polskich-firm-na-ochrone-miejsc-pracy-w-ramach-tarczy-finansowej

II TARCZA FINANSOWA

Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB), w ramach których:

• do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł,

• do małych i średnich firm – 50 mld zł,

• a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Dla mniejszych szybki dostęp przez banki, dla większych – przez PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz. Dostęp do dodatkowych środków zapobiegnie zatorom płatniczych, utracie płynności, a przede wszystkim – zwolnieniom pracowników.

Mikrofirmy – pokrycie kosztów działalności, w tym pensji

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw:

• zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

• które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;

• objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł. Zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok. 16 mld zł.

Na jakich zasadach?

Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).

75% wartości subwencji może być bezzwrotne.

25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.

Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. To silny bodziec do utrzymywania miejsc pracy. Reszta subwencji zwracana jest po 3 latach.

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Produkty przeznaczone dla mikrofirm są łatwo dostępne w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Sektor MŚP – 50 mld zł

Finansowanie sektora MŚP skierowane jest do firm:

zatrudniających od 10 do 249 pracowników,

których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Na jakich zasadach?

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Duże firmy – Trzy formy wsparcia

Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z Tarczy Finansowej, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,

niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,

posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,

rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na jakich zasadach?

PFR proponuje 3 formy finansowania:

Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Więcej informacji o Tarczy Finansowej dostępnych jest na stronie www.pfr.pl lub telefonicznie pod numerem 800 800 120.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-mld-zl-trafi-do-kieszeni-polskich-firm-na-ochrone-miejsc-pracy-w-ramach-tarczy-finansowej

III. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym umowę agencyjną lub zlecenia - przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (są samozatrudnieni)

Świadczenie przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności :

działalność nie jest zawieszona, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu poprzedzającego ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dla przykładu, przy wniosku złożonym 01.04 - przychód za marzec miał być niższy o minimum 15% od przychodu za luty, ale nie większy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2020

działalność została zawieszona po 31.01.2020, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

wymogów powyższych nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług - a więc w stosunku do drobnych przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł;

świadczenie ma charakter jednorazowy i wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2080 zł

wniosek składany do ZUS

Najnowsze decyzja rządu wydłużyła świadczenia postojowego o kolejne dwa miesiące dla przedsiębiorców i pracowników na umowie zleceniu lub o dzieło. Wymagane będzie dodatkowe oświadczenie, że sytuacja przedsiębiorcy nie uległa poprawie.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

IV POŻYCZKA DO 5000 ZŁ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy - na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Dla kogo? Dla mikroprzedsiębiorcy, a więc przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro

wyniesie maksymalnie 5000 zł i ma charakter jednorazowy

jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia - wówczas na jego wniosek podlegać ona będzie umorzeniu

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

V. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Jeśli wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym…, możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wirus
rząd

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....