TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Stryszawa: Germaz wygrywa przetarg na minibus
- Opublikowano: 15.09.2020 17:09:22

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Stryszawa

34-205 Stryszawa

Stryszawa 17

Tel. 338 747 272

Fax. 338 747 272

E-mail sekretariat@stryszawa.pl

Województwo małopolskie

Powiat suski

Treść zamówienia Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie, w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" – współfinansowanego ze środków PFRON


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie, realizowana w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Autobus powinien posiadać 17 miejsc dla pasażerów, plus jedno miejsce dla kierowcy oraz jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej po demontażu odpowiedniej ilości foteli. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ - wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu spełniającego wymagania określone w ww. załączniku oraz SIWZ. 3.3 Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Zamawiającego, tj. Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko własne Wykonawcy. 3.4 Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien: 1) posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.; 3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. 3.5 Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, kompletny, spełniał minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) i był gotowy do użytkowania. 3.6 Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu: a) gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów – nie mniej niż 24 miesiące, b) gwarancja na powłokę lakierniczą – nie mniej niż 24 miesiące, c) gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 10 lat, 3.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową forma wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 3.8 Podwykonawstwo: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie: a) wskazać części zamówienia (zakres prac wartość lub część procentową zamówienia), które zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz, b) podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców (o ile są znani na etapie składania oferty). 2) W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia, Zamawiający żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak z podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 5) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, określone zostały szczegółowo w Projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 3.9 Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 3.10 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 34121000-1 Autobusy i autokary 3.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.12 Nie przewiduje się ustanowienia aukcji ani dynamicznego systemu zakupów czy tez przeprowadzenia licytacji elektronicznej.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 200000.00 Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Dom Samochodowy "Germaz" Sp. z o.o.

Email wykonawcy: mwerszko@germaz.pl

Adres pocztowy: ul. Strzegomska 139

Kod pocztowy: 54-428

Miejscowość: Wrocław

Kraj/woj.: dolnośląskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 180687.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 180687.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197907.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Gmina Stryszawa

ul. Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

Miejsce i termin składania ofert
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....