TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Rząd o sytuacji w PKS Piotrków Tryb. i PKS Lubliniec
InfoBus.pl - Opublikowano: 19.04.2018 11:30:31
Rząd o sytuacji w PKS Piotrków Tryb. i PKS Lubliniec fot. wikipedia

Na fali likwidacji mazowieckich PKS-ów, posłowie zainteresowali się losem innych firm przewozowych, które są w poważnych problemach finansowych - w Piotrkowie Trybunalskim i Lublińcu.

Na poselskie interpelacje ws. PKS Piotrków Trybunalski i PKS Lubliniec odpowiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Oto jego odpowiedzi:

PKS Piotrków

-"W nawiązaniu do otrzymanej interpelacji nr 20927 Posła Grzegorza Wojciechowskiego dotyczącej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim Sp. z o.o. poniżej przedstawiam informacje w sprawie.

W chwili prywatyzacji PKS w Piotrkowie Trybunalskim posiadało ok. stu autobusów. Ponadto dysponowało bazą z zapleczem garażowo–warsztatowym, wyposażeniem warsztatowym, zapasami podstawowych części i materiałów eksploatacyjnych, stacją paliw, stacją diagnostyczną i innym niezbędnym zapleczem. Poza tym PKS posiadało dworzec w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie PKS sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim jest w bardzo złej sytuacji, zwalniani są pracownicy, w tym wszyscy pracownicy warsztatowi. Wypowiadane są umowy o transport i likwidowane linie przewozowe. Czy przejęcie przez obcy kapitał leżało w interesie Polski?

Dnia 6 marca 2012 roku pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Mobilis Sp. z o.o. została podpisana umowa zbycia udziałów stanowiących 85% w kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 6 120 000,00 zł i została wpłacona na rachunek budżetowy przed zawarciem umowy. W okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, Inwestor był zobowiązany do dokonania nakładów inwestycyjnych w kwocie co najmniej 2 800 000,00 zł w odnowę i rozwój taboru autobusowego oraz infrastrukturę przewozową. W związku z powyższym, po zakończeniu procesu udostępniania udziałów dla osób uprawnionych, w dniu 22.04.2016 r. Inwestor odkupił od Skarbu Państwa pozostały pakiet udziałów stanowiący 0,13% kapitału zakładowego Spółki za cenę 11 118,24 zł.

Odnosząc się do pytania Pana Posła pragnę poinformować, że w mojej opinii, polskie firmy powinny pozostać w polskich rękach, Niemniej jednak z uwagi na fakt, że Minister Infrastruktury nie podejmował decyzji w sprawie zbycia udziałów w/w Spółki nie jest właściwy do oceniania podjętych w 2012 roku decyzji właścicielskich.

Jakie działania mogą podjąć pracownicy – udziałowcy, którzy posiadają udziały PKS w Piotrkowie Trybunalskim?

Zwracam uwagę, że może dojść do sytuacji, kiedy udziały stracą całkowicie swoją wartość na skutek celowych działań ze strony obecnego właściciela PKS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Informuję, że pracownicy jako wspólnicy w Spółce, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, mają prawo między innymi do:

- uczestniczenia w Zgromadzeniach Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,

- do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników pod warunkiem, że wspólnik podczas zgromadzenia głosował przeciwko uchwale a po jej podjęciu żądał wpisu sprzeciwu do protokołu,

- do kontroli - w tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

PKS Lubliniec w likwidacji

W nawiązaniu do zapytania poselskiego nr 6698 posłanki Izabeli Leszczyny w sprawie sytuacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przekazuję odpowiedzi:

Kiedy została podjęta decyzja o likwidacji spółki ?

Działalność Spółki od kilku lat prowadzona była w bardzo trudnych warunkach ekonomiczno-finansowych. Pomimo zdywersyfikowanego rodzaju świadczonych usług bezpośredni wpływ na osiągany wynik finansowy ma działalność przewozowa, stanowiąca w strukturze przychodów ze sprzedaży ok. 85 %. Rynek przewozów pasażerskich od wielu lat był rynkiem bardzo trudnym dla takiego podmiotu jakim jest Spółka. Praktyka wskazuje, że mimo koncesjonowania jej wykonywania (licencje, zezwolenia) jest to rynek otwarty dla każdego podmiotu, który spełnia wymogi formalne, z całkowitym pominięciem wyników analizy opłacalności przewozu na określonej linii regularnej, dla której wydawane jest zezwolenie.

Funkcjonowanie na tym samym rynku wielu firm konkurujących o tego samego pasażera spowodowało, że ceny na świadczone usługi ustalano nie w oparciu o rachunek ekonomiczny, ale w zaniżonej wysokości zapewniającej przejęcie pasażerów na danej linii. Spółka dla utrzymania się na dotychczasowym rynku zmuszona była również do obniżania cen nie zawsze gwarantujących rentowność przewozu. Ponadto zmiana preferencji rynkowych i wzrost motoryzacji indywidualnej spowodował spadek popytu na usługi przewozowe świadczone przez spółkę. Zachodzące zmiany po stronie podaży i popytu powodowały pogarszanie się sytuacji finansowej Spółki i odnotowywanie ujemnego wyniku finansowego z podstawowej działalności.

Na przestrzeni roku 2016 i 2017 sytuacja Spółki uległa pogorszeniu w związku z zaostrzeniem się na rynku lokalnym walki konkurencyjnej wśród funkcjonujących przewoźników. Walka o pasażera odbywała się przede wszystkim poprzez obniżanie cen biletów oraz wzrost ilości połączeń w ciągu doby. Dla utrzymania pasażerów na niektórych kursach spółka zmuszona była obniżyć ceny na świadczone usługi. Nie była jednak w stanie uruchamiać konkurencyjnych połączeń ze względu na ograniczoną ilość posiadanego taboru i kierowców, a także zobowiązania wynikające z umów zawartych z gminami.

Ponadto znaczącemu ograniczeniu uległ zakres usług przewozu dzieci i młodzieży świadczonych na rzecz gmin w związku z niżem demograficznym, a także przegranymi przez spółkę przetargami. Duże zainteresowanie tego rodzaju przewozami wśród innych przewoźników spowodował, że poziom oferowanych cen był bardzo niski, a wysokie koszty stałe Spółki znacząco ograniczały możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen gwarantujących z jednej strony rentowność przewozu, a z drugiej wygranie przetargów.

Również stan parku samochodowego Spółki nie pozostawał bez wpływu na sytuację ekonomiczno – finansową. Autobusy, którymi Spółka świadczyła usługi przewozowe są przestarzałe, a stopień ich umorzenia osiągnął poziom 94 %. Jest to tabor bardzo kosztochłonny o dużym zużyciu paliwa i konieczności przeprowadzania częstych napraw. Niedostosowanie posiadanych autobusów do aktualnych potrzeb rynku również wpływało negatywnie zarówno na ofertę przewozową, jak i ponoszone koszty. Zmniejszający się poziom osiąganych przychodów z podstawowego rodzaju działalności, przy równoczesnym wzroście kosztów świadczonych usług (wzrost cen zakupu podstawowych części i materiałów, energii elektrycznej i opłat publiczno-prawnych oraz wzrost najniższego wynagrodzenia) oraz brak możliwości podwyższania cen biletów do poziomu rentowności (stosowanie cen dumpingowych przez konkurujące firmy) bezpośrednio wpłynął na poniesioną ze sprzedaży stratę w wysokości 1.288 tys. zł. w roku 2016 oraz 1.126 tys. zł. za 8 miesięcy 2017 roku.

W konsekwencji Spółka dysponowała bardzo ograniczonymi środkami finansowymi nie zabezpieczającymi bieżących zobowiązań, co wpływa na wzrost finansowania działalności kapitałem obcym (zobowiązania wobec dostawców, publiczno – prawne, kredyty, pożyczki ). Spółka nie posiadając wystarczających środków na finansowanie bieżących zobowiązań podejmowała indywidualne uzgodnienia z kontrahentami w sprawie rozłożenia płatności na raty, uzyskując aprobatę zaproponowanych terminów. Jednakże niższy od zakładanego poziom osiąganych od miesiąca września 2017 roku przychodów uniemożliwiało wywiązywanie się z uzgodnionych terminów, co groziło wnoszeniem przeciwko spółce pozwów sądowych, wniosków egzekucyjnych, jak również wniosków o upadłość.

W związku z wykazaniem w bilansie spółki sporządzonym na dzień 31.08.2017 r. straty przewyższającej połowę kapitału zakładowego spółki, przy braku kapitału zapasowego i rezerwowego dnia 25.09.2017 r. zarząd spółki, działając w trybie art. 233 § 1 KSH i § 16 ust. 2 pkt. 9 aktu założycielskiego spółki, złożył wniosek o podjęcie uchwały co do dalszego istnienia spółki. Zarząd po wnikliwej analizie bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki oraz perspektyw dalszego jej funkcjonowania stwierdził, że spółka utraciła zdolność kontynuowania działalności.

W ocenie Zarządu Spółka stała się niewypłacalna, gdyż nie była w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Rok 2016 spółka zakończyła ujemnym wynikiem finansowym na sprzedaży i ujemnym wynikiem finansowym netto. Spółka nie posiadała płynności finansowej i nie była w stanie regulować swoich zobowiązań. Działalność podstawowa spółki była nierentowna. Stanowiło to obiektywne ryzyko dalszego wzrostu zobowiązań z jednoczesnym wzrostem zagrożenia zaspokojenia wierzycieli stanowiąc tym samym przesłanki dla Zarządu, jak również dla wierzycieli zgłoszenia wniosku o upadłość Spółki.

Otwarcie likwidacji Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu sp. z o.o. w dniu 23.11.2017 r. było trudną decyzją właścicielską, ale jednoczenie jedyną właściwą decyzją, zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia.

Decyzja ta została poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji, z której wynikało, że dalsze funkcjonowanie spółki może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Analiza powyższa wykazała bowiem, że spółka boryka się z poważnymi problemami, głównie w zakresie przewozów pasażerskich. Działalność przewozowa stanowiąca w strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział, w sposób decydujący wpływała na osiągany wynik ekonomiczny i sytuację finansową spółki.

W ostatnich latach kontynuowany był w spółce proces restrukturyzacji majątkowej. Zakres świadczonych przez Spółkę usług przewozowych, a także prowadzenie innych działalności nie wymagało bowiem posiadania dużego obszaru i wielu obiektów, generujących wysokie koszty opłat publiczno-prawnych a także ponoszenia zwiększonych nakładów na remonty. Środki ze zbycia nieruchomości przeznaczono na zapłatę przeterminowanych zobowiązań. Dzięki przeprowadzanej na bieżąco na przestrzeni ostatnich lat restrukturyzacji finansowej, Spółka utrzymała się na trudnym rynku przewozów pasażerskich do 2017 roku.

W celu ewentualnego kontynuowania działalności konieczna byłaby odnowa posiadanego taboru autobusowego, optymalizowanie jego wielkości do potrzeb rynku, a przede wszystkim zmniejszanie kosztów eksploatacyjnych wpływających na rentowność przewozów. Wymiana taboru wymagałaby znaczących nakładów finansowych rzędu kilku milionów - na sfinansowanie których, Spółka nie posiadała środków, pomimo, że przeprowadzana w ostatnich latach restrukturyzacja majątkowa w Spółce została zakończona.

Uwzględniając przedstawione powyżej informacje dotyczące sytuacji spółki, w mojej ocenie brak było realnych podstaw do prowadzenia przez spółkę dochodowej działalności i jej dalszego rozwoju. Dlatego też postawienie Spółki w stan likwidacji (a nie upadłości spółki) było korzystniejszym rozwiązaniem przede wszystkim dla pracowników, gdyż spółka będzie mogła: powoli wygaszać swoją działalność, dokończyć realizowane kontrakty, zbyć zbędny majątek i zaspokoić wierzycieli, w tym wierzycieli publiczno-prawnych a także pracowników Spółki.

Z dniem 01.01.2018 r. zaprzestano prowadzenia działalności handlowej, w miesiącu styczniu i lutym następowała wyprzedaż towarów, z dniem 01.02.2018 r. zaprzestano świadczenia usług stacji kontroli pojazdów, z dniem 06.02.2018 r. zaprzestano świadczenia usługi ośrodka szkolenia kierowców. Pozostałe usługi (napraw pojazdów i myjni ) wykonywane są w ramach wykorzystania czasu pracy zatrudnionych pracowników.

Aktualnie sytuacja finansowa spółki jest następująca: (wg. F01 na 31.12.2017 r.) przychody spółki wynosiły 4.003,0 tys. zł, strata na sprzedaży 1.322,0 tys. zł, strata netto 980 tys. zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Spółki wynosiły 2.257,0 tys. zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 1.703,0 tys. zł. Aktywa ogółem wynosiły 2.025 tys. zł, w tym aktywa obrotowe 220 tys. zł. W 2017 roku rentowność obrotu netto ukształtowała się na poziomie – 21,940% a rentowność majątku ogółem -47,440%. Poziom ogólnego zadłużenia wynosił 111,5%. Wskaźniki płynności I stopnia 0,002, II stopnia 0,08,III stopnia 0,13.

Według informacji otrzymanych od Likwidatora Spółki bieżący poziom zobowiązań jest następujący:

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 19.02.2018 ROK (w zł)

Zobowiązania

Na dzień 19.02.2018r.

ZOBOWIĄZANIA ogółem

1 340 220

w tym zobowiązania przeterminowane

725 566,92

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług przeterminowane ponad 90 dni

378 542,49

Zobowiązania publiczno – prawne, przeterminowane

381 187,58

Kredyty i leasingi

285 409,80

W ocenie Likwidatora środki z prowadzonej działalności operacyjnej w trakcie likwidacji oraz pochodzące ze sprzedaży majątku pokryją wszystkie zobowiązania Spółki obecne i powstałe w późniejszych okresach.

Spółka reguluje zaległe wymagalne zobowiązania w miarę możliwości ze środków uzyskanych ze zbycia składników majątku. W dniu 06.02.2018 r ogłoszono przetarg na sprzedaż 16 autobusów i 1 pojazdu dostawczego. W dniu 12.02.2018 r oferty złożono na 12 autobusów. Na niesprzedane autobusy zostanie ogłoszony ponowny przetarg. Środki pozyskane w wyniku sprzedaży 6 autobusów umożliwiły częściową zapłatę wynagrodzeń pracowników za miesiąc styczeń 2018 roku.

Z dniem 1.02.2018 r. spółka zaprzestała świadczenia komunikacji regularnej na 4 liniach. Komunikacja ta realizowana jest wyłącznie na liniach, na których dowożone są dzieci i młodzież do szkół na podstawie 9 umów, które spółka zawarła z gminami w miesiącach od czerwca do sierpnia 2017 w wyniku wygranych przetargów lub przyjęcia złożonej przez spółkę oferty. W ramach wykorzystania czasu pracy zatrudnionych kierowców wykonywane są przewozy doraźne na zlecenie szkół na dowóz dzieci na baseny - zgodnie z umowami zawartymi w miesiącu wrześniu 2017 r. Ponadto spółka wykonuje przewozy umowne na dowóz dzieci i młodzieży na podstawie umów zawartych z dwoma gminami w wyniku wygranych przetargów. Powyższe przewozy realizowane będą do końca roku szkolnego 2017/2018.

Od listopada 2015 r. do dnia likwidacji nastąpiło umorzenie podatku od nieruchomości przez gminę Lubliniec w wysokości 15.000 zł plus 354 zł odsetki. Powyższe nastąpiło w 2017 roku. Poza tym nigdy Spółka nie otrzymała żadnych środków od lokalnych samorządów.

Odnośnie działań jakie podejmował Zarząd Spółki, aby Spółka mogła dalej funkcjonować informuję, że Zarząd prowadził negocjacje z władzami lokalnymi dotyczące komunalizacji Spółki, co w świetle ustawy o publicznym transporcie drogowym mogłoby doprowadzić do powstania "Podmiotu wewnętrznego" i bezpośredniego udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego zamówień w transporcie drogowym Spółce. Według informacji otrzymanych od likwidatora spółki w dniu 17.01.2018r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu lublinieckiego z wojewodą śląskim i likwidatorem spółki. W trakcie spotkania omawiano sytuację w transporcie drogowym osób w powiecie Lublinieckim. Ponadto omawiano szczegółowo możliwości prawne i formalne komunalizacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu sp. z o.o. oraz konsekwencje i możliwości dla spółki po komunalizacji (funkcjonowanie podmiotu wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego). Następnie Likwidator uczestniczył w posiedzeniu komisji rady w gminie Kochanowice, w celu przedstawienia koncepcji omawianej na wyżej powołanym spotkaniu.

Do dnia sporządzenia odpowiedzi na zapytanie poselskie nie wpłynęło od gmin żadne pismo w sprawie utworzenia z PKS w Lublińcu sp. z o.o. podmiotu wewnętrznego do realizacji transportu na terytorium gmin.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MI
PKS Lubliniec
PKS Piotrków

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....