TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|







Dane szczegółowe














Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemu



Profile społecznościowe




Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|







Dane szczegółowe













Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemu



Profile społecznościowe




Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane











Profile społecznościowe



Dodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Razem dla autobusów ponad podziałami! [ANALIZA]
InfoBus.pl - Opublikowano: 24.04.2020 10:00:12
Razem dla autobusów ponad podziałami! [ANALIZA]

Jak wesprzeć autobusową komunikację w dobie COVID-19? Na to pytanie starał się odpowiedzieć zespół ekspertów, złożony zarówno z naukowców, jak i praktyków. To nowość w Polsce, także liczymy na sukces i deklarujemy pełne wsparcie dla tych zmian. Razem damy radę!

23 kwietnia zespół ekspertów pod kierownictwem Wojciecha Paprockiego z SGH w Warszawie opublikował dokument pt. "Wsparcie mobilności regionalnej w obliczu kryzysów gospodarczego i klimatycznego oraz zagrożeń epidemicznych", który następnie przekazany został na ręce pani wicepremier Jadwigi Emilewicz.

Co z tego będzie Zobaczymy. Wnioski są bardzo ciekawe - podobnie jak sam, interdyscyplinarny skład. Raport przygotowany został przez Wojciecha Paprockiego i Michała Wolańskiego (SGH Warszawa) przy udziale: Piotra Banaszyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Moniki Bąk (Uniwersytet Gdański), Mirosława Czerlińskiego (Politechnika Warszawska), Marcina Gromadzkiego (Public Transport Consulting), Grzegorza Kubalskiego (Fundacja ProKolej), Jakuba Majewskiego (Fundacja ProKolej), Andrzeja Massela (Instytut Kolejnictwa), Jarosława Witkowskiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Ryszarda Wójcika (Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych).

Autobusowe dno

Polski system mobilności regionalnej (komunikacja miejska, pasażerski transport kolejowy, autobusowa komunikacja lokalna) jeszcze przed kryzysem odbiegał in minus od analogicznych systemów w innych krajach UE, w tym naszego regionu. Pomimo znacznych inwestycji w infrastrukturę i tabor kolei oraz komunikacji miejskiej, nie udało nam się osiągnąć m.in. zintegrowanych systemów taryfowych i odpowiednio gęstej siatki połączeń kolejowych, zaś autobusowa komunikacja lokalna oparta na modelu wolnej konkurencji przeżywała absolutny kryzys.

Aktualnie przewoźnicy regionalni toną i o ile nie będzie szybkiej reakcji rządu na ten fakt, transport poza obszarami zurbanizowanymi w szybkim tempie w ogóle przestanie istnieć.

-"Z przysłowiową ręką w nocniku obudzą się wtedy w przyszłym roku szkolnym samorządy gminne, które na dowozy dzieci do szkół będą musiały wydać przynajmniej o 30% więcej niż do tej pory – aby sfinansować odbudowę firm. Obudźmy się, póki nie jest jeszcze za późno!" – apeluje Marcin Gromadzki z PTC, jeden z autorów raportu.

Co teraz?

Autorzy raportu dzielą wprowadzenie zmian na dwa etapy - szybkie działanie w perspektywie kilku tygodni oraz działanie długofalowe - w perspektywie kilku miesiącu.

Zaczynamy od tego co można zrobić już. Aby przyszła interwencja była możliwa i żeby nagle zapobiec bankructwom przewoźników, samorządom wojewódzkim i powiatowym należy przekazać ryczałtowo środki przeznaczone uprzednio na dopłaty do ulg ustawowych oraz środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA).

Najbardziej narażonym na bankructwa przewoźników sektorem transportu są autobusowe liniowe przewozy pozamiejskie (tzw. PKSy i busy, jest to jednak uproszczenie – w praktyce w sektorze dominują prywatni przewoźnicy autobusowi, w tym sprywatyzowane przedsiębiorstwa PKS). Jest to sektor mało rentowny, który przez lata ulegał degradacji, a obecnie dodatkowo został pozbawiony środków budżetowych, gdyż zależały one od wielkości sprzedanych biletów. Aby uniknąć zaniku tego sektora gospodarki i późniejszych kosztów jego odbudowy w celu zapewnienia przewozów do szkół, środki przeznaczone w budżecie na dopłaty do ulg ustawowych (ok. 700 mln zł rocznie) oraz środki FRPA (ok. 800 mln zł rocznie) powinny być w trybie pilnym przekazane samorządom powiatowym i w mniejszej skali – wojewódzkim, w celu absolutnie uproszczonego (w trybie interwencyjnym) dofinansowania siatki połączeń powiatowych i wojewódzkich objętych obowiązkiem służby publicznej (dotacja celowa) – w tym poprzez zakup biletów na cele dowozu uczniów do szkół.

Biorąc pod uwagę koszty stałe w wysokości 2 zł/wozokm (utrzymanie personelu, leasing niektórych pojazdów, funkcjonowanie linii dla kilku pasażerów) i pracę eksploatacyjną w sezonie szkolnym na poziomie 50 mln wozokm rocznie, pomoc dla przewoźników z tytułu faktycznego wygaszenia popytu przez państwo powinna wynosić ok. 100 mln zł miesięcznie, co odpowiada wartości faktycznej szkody wyrządzonej przez regulacje. Środki dostępne w obu źródłach w zupełności do tego wystarczą (wynoszące ok. 125 mln zł miesięcznie, a ze względu na zmniejszone natężenie ruchu w ferie i wakacje – ok. 140 mln zł w pełnych miesiącach roku szkolnego).

Tak wsparty system przyczyni się nie tylko do zapewnienia mobilności, w warunkach bezpieczeństwa epidemicznego i poszanowania klimatu, ale również będzie miał istotny wpływ na rozwój gospodarczy, dzięki znacznemu efektowi redystrybucyjnemu (produkcja środków transportu w Polsce, duży udział opat i podatków w kosztach wytworzenia usług, znaczna pracochłonność – w tym w mniejszych ośrodkach).

Co dalej?

Kolejny krok - w perspektywie kilku miesięcy - to stworzenie projektu inwestycyjnego, dofinansowany ze środków UE, który powinien obejmować:

  • dofinansowanie do zwiększania pracy eksploatacyjnej, względem realistycznego, acz kryzysowego scenariusza referencyjnego, w tym:

- w komunikacji pozamiejskiej – dofinansowanie do każdego wozokilometra, wykonywanego na zlecenie władz publicznych, czyli objętego umowami służby publicznej, w miejsce obecnego, nieefektywnego i nieskutecznego systemu dofinansowań do biletów i ulg ustawowych;

- w komunikacji kolejowej i miejskiej – dofinansowanie do pociągo- i wozokilometrów ponad progiem 80% pracy eksploatacyjnej z 2019 r., przy czym dopłata byłaby udzielana wyłącznie do wozokilometrów bądź pociągokilometrów powyżej tego progu;

w celu budowy konkurencyjności transportu zbiorowego, ale również bezpieczeństwa epidemicznego, dzięki wykonywaniu maksymalnej możliwej przy obecnym taborze i kadrach pracy eksploatacyjnej i przez to – redukcji zatłoczenia;

  • pełną integrację taryfową, przewidującą utworzenie systemu biletów miesięcznych obowiązujących w całym kraju, województwach i powiatach, na wszystkie systemy transportu publicznego, wraz z budową interfejsu w postaci aplikacji, strony internetowej (front-end) oraz bazy danych (back-end), co umożliwiłoby zbudowanie wielu nowych funkcjonalności, koniecznej wobec coraz wygodniejszego korzystania z samochodu (np. dzięki nawigacji Google), w tym:

- funkcje analityczne – pozwalające samorządom zarządzać siecią połączeń na ich terenie, w tym na bieżąco monitorować poprawne wykonywanie kursów przez przewoźników, budować integrację rozkładów jazdy i łatać luki na rynku;

- funkcje sprzedażowe – umożliwiające zakup i rozliczanie biletów zintegrowanych, w tym sprzedaż ich za pomocą aplikacji podmiotów trzecich;

- funkcje informacyjne – polegające na udostępnianiu danych o rozkładach jazdy, a docelowo również o zakłóceniach w realizacji usług w czasie rzeczywistym;

  •  uproszczenie niektórych regulacji, w tym

- ustabilizowanie stanu prawnego – pilna nowelizacja Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zmieniająca zasady organizacji lokalnego transportu zbiorowego z modelu konkurencji "na rynku" i słabych funkcji regulatora, na model konkurencji regulowanej "o rynek", z możliwością dopuszczenia przez samorząd aktem prawa lokalnego (np. planem transportowym) konkurencji "na rynku", wraz z nadaniem samorządowi praw regulatora – np. poprzez możliwość stawiania konkretnych warunków brzegowych (np. jakość taboru, odstęp od innych kursów, przystąpienie do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego);

- dopuszczenie do wykonywania przewozów na zlecenie samorządów bez stałego rozkładu jazdy (poprzez dynamiczną reakcję na zgłaszane potrzeby) oraz pojazdami nie będącymi autobusami (minivanami na 9 osób + kierowca);

- zdjęcie z samorządów obowiązków posiadania flot częściowo napędzanych paliwami alternatywnymi, nałożonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

- ograniczenie barier zdrowotnych blokujących dostęp do zawodu maszynisty, uproszczenie i zwiększenie efektywności systemu szkolenia maszynistów i drużyn konduktorskich;

  • Zakup taboru i szkolenie personelu w celu sprostania wyzwaniom, w tym:

- szkolenie osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy (ludność wiejska, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety) do podjęcia pracy jako kierowcy autobusów i innych pojazdów transportu publicznego, a jednocześnie – w celu zapewnienia personelu koniecznego do rozwoju systemu mobilności;

- zakup taboru – w celu wykonywania połączeń całotygodniowych ekologicznymi i przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych pojazdami, a także zapewnienia produkcji dla fabryk autobusów i busów (Polska jest trzecim największym producentem autobusów w UE oraz liderem w skali europejskiej w produkcji minibusów na podwoziach samochodów dostawczych).

Wymiar finansowy

W wymiarze taborowym i personalnym skala interwencji w perspektywie 3 lat szacowana jest na zakup ok. 2000 autobusów i minibusów oraz przeszkolenia 4000 kierowców i 500 pracowników kolei, co odpowiednio stanowić będzie wydatek odpowiednio ok. 1,2 mld zł oraz ok. 75 mln zł (wraz ze stypendiami).

W zakresie przewozów pozamiejskich proponowany system zastępuje dotychczasowe finansowanie oparte o dopłaty do ulg ustawowych i Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, co zapewni oszczędności w wysokości 1,5 mld zł lub zmniejszy koszty interwencji o tę kwotę. Dzięki dofinansowaniu przewozów i obniżeniu cen biletów, obniżą się również koszty realizacji komunikacji szkolnej.

Przede wszystkim jednak wydane środki będą miały bardzo duże oddziaływanie redystrybucyjne, dzięki m.in. dużemu udziałowi opłat (paliwowej, za dostęp do infrastruktury), podatków, składek na ubezpieczenie społeczne w kosztach usług przewozowych, a także – społeczne – pośrednie (wysoki udział kosztów pracy – od 25 nawet do 55% w komunikacji autobusowej) i bezpośrednie (m.in. miejsca pracy, dojazd do miejsc edukacji i pracy).

Pełna treść raportu TUTAJ


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wirus
rząd
ustawa
linie
FRPA

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....