TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Kozienice: Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 14.09.2020 18:38:42

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Kozienice

26-900 Kozienice

ul. Parkowa 5

Tel. 486 117 100,

Fax. 486 142 048

E-mail miroslaw.pulkowski@kozienice.pl,

WWW bip.kozienice.pl

Województwo mazowieckie

Powiat kozienicki

Treść zamówienia Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – ilość miejsc: 22 osoby + 1 + kierowca, wyposażony w 2 stanowiska w autobusie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie) wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r., wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rejestracji, przeznaczonego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie, w zakresie i na warunkach określonych w części III SIWZ .Autobus, będący przedmiotem zamówienia, musi być o maksymalnym przebiegu 50 km (oraz ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego), musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.Autobus, będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska."Numer referencyjny:WI.7013.73.2020

Specyfikacja www.bip.kozienice.pl

LINK do SIWZ http://bip.kozienice.pl

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

34100000-8: Pojazdy silnikowe

34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym, a w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum 1 dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto ( ww. warunek musi być spełniony w ramach 1 umowy/zamówienia), z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorcy oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została wykonana należycie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Dla potwierdzenia tego warunku Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu na ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy danych z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Zapisy pkt. 11.3 stosuje się. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca celem dochowania terminu 3 dniowego winien przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną lub faxem (dane w pkt. 16.1.) a oryginał niezwłocznie pocztą na adres Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – zgodnie z wzorem dokumentu zamieszczonego w części I SIWZ – załącznik nr 5; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 11.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Części I SIWZ - załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczenie w celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, w zakresie wskazanym w Części I SIWZ – załącznik nr 1.11.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ. 11.1.3 W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z pkt. 9.4.2 SIWZ żąda dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 Części I SIWZ. 11.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9, 10 i 11 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.2.1) b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Gmina Kozienice

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach 2

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Gmina Kozienice

26-900 Kozienice

ul. Parkowa 5, 10:45


2020-09-16

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 60,00 Gwarancja 30,00 Moc silnika pojazdu 10,00

Uwagi Adres:Urząd MIejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 KozieniceTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-16godzina: 10:45III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)11.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Części I SIWZ - załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczenie w celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, w zakresie wskazanym w Części I SIWZ – załącznik nr 1.11.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ. 11.1.3 W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z pkt. 9.4.2 SIWZ żąda dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 Części I SIWZ. 11.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9, 10 i 11 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.2.1) b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Data dodania 2020-09-04

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....