TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Jezierzyce: Dostawa używanego autobusu turystycznego
- Opublikowano: 15.09.2020 17:10:45

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

76-200 Słupsk

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5

Tel. 059 8112575, 8473922,

Fax. 059 8472210

E-mail adamj@slupsk.ug.gov.pl, agkjezierzyce@konto.pl

WWW www.zgkjezierzyce.pl/

Województwo pomorskie

Powiat słupski + Słupsk

Treść zamówienia Dostawa używanego autobusu turystycznego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa używanego autobusu turystycznego kl.III". Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy, a ponadto spełniać bezwzględnie wszystkie parametry zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 do SWZ. "Numer referencyjny:Znak sprawy 8/AD/2020

Specyfikacja http://bip.zgkjezierzyce.slupsk.ug.gov.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

LINK do SIWZ http://bip.zgkjezierzyce.slupsk.ug.gov.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej- zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami co najmniej 1 usługę o podobnym zakresie i charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty (referencje) potwierdzające, że opisana usługa została wykonana terminowo i dobrze jakościowo. III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) dane techniczne oferowanego pojazdu- Załącznik nr 6 do SWZ. Brak odniesienia się do któregokolwiek z minimalnych wymagań Zamawiającego będzie uznane jako niezgodność z treścią SWZ i w konsekwencji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa za mówień publicznych. 2) skan dowodu potwierdzającego ubezpieczenie oferowanego autobusu w zakresie OC.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5

76-200 Słupsk

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach 14

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.

76-200 Słupsk

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, g. 9:00


2020-09-17

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin dostawy 40,00

Uwagi Adres:Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-17godzina: 09:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) dane techniczne oferowanego pojazdu- Załącznik nr 6 do SWZ. Brak odniesienia się do któregokolwiek z minimalnych wymagań Zamawiającego będzie uznane jako niezgodność z treścią SWZ i w konsekwencji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa za mówień publicznych. 2) skan dowodu potwierdzającego ubezpieczenie oferowanego autobusu w zakresie OC.

Data dodania 2020-09-10

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....