TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Dopiewo: Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich
- Opublikowano: 21.09.2020 13:02:10

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Dopiewo

62-070 Dopiewo

ul. Leśna

Tel. 0618148331 w 34

Fax. 618 148 092

E-mail pawlicka@dopiewo.pl

WWW bip.dopiewo.pl

Województwo wielkopolskie

Powiat poznański + Poznań

Treść zamówienia Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 3.2. Niniejsze postępowanie dot. świadczenia gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo na linii 791, 792, 797 i 799 według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni robocze, soboty oraz niedziele, pojazdami przystosowanymi do przewozu osób. a) Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Dopiewo. b) Operatorem publicznego transportu zbiorowego w ramach niniejszego postępowania będzie przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawrze z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w niniejszej SIWZ. 3.3. Rozkład jazdy na linii 791 , 792, 797, 799 jest podzielony na : - letni rozkład jazdy, który obowiązuje w miesiącach lipiec i sierpień , - zimowy rozkład jazdy, który obowiązuje od miesiąca września do miesiąca czerwca. - dodatkowo w dni nauki szkolnej wykonywane są kursy na trasach : Trzcielin – Joanka (linia 791) Dopiewo – Podłoziny – Żarnowiec (linia 792) Więckowice – Drwęsa – Pokrzywnica (linia 792) - dodatkowy kurs niedzielny: Dąbrowa – Skórzewo – Dąbrowa (linia 797) 3.4. Średnia miesięczna ilość km : - na linii 791 wynosi: 10.900 km - na linii 792 wynosi: 6.940 km - na linii 797 wynosi: 6.400 km - na linii 799 wynosi: 2.000 km "Numer referencyjny:ROA.271.14.2020

Specyfikacja https://bip.dopiewo.pl

LINK do SIWZ http://bip.dopiewo.pl

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm. ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, dotyczy tego wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, który w ramach realizacji zamówienia będzie wykonywał czynności, związane z koniecznością posiadania uprawnień. Ocena warunku nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w niniejszym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (tj. jedną umowę) podobną do objętej przedmiotem niniejszego postępowania. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę polegającą na wykonywaniu: a) publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2016 ze zmianami) albo b) przewozu regularnego albo c) przewozu regularnego specjalnego albo d) przewozu wahadłowego, w rozumieniu art. 4 odpowiednio pkt 7, 9, 10 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 , poz. 58 ze zm.) w sposób ciągły przez okres min. 9 miesięcy, w ramach jednej umowy, której wartość jest nie mniejsza niż 20.000,00 zł brutto miesięcznie. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług/zamówień o których mowa w lit. od a) do d) o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości referencyjnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.2.1. a. SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden z konsorcjantów lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4 : "W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane". Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. b. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (własność, dzierżawa, wynajem itp.) min. 6 pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, w tym: - min. 2 pojazdy z ilością miejsc siedzących co najmniej 9, - min. 4 pojazdy niskowejściowe z ilością miejsc siedzących co najmniej 17, Pojazdy skierowane do realizacji niniejszego zamówienia musza spełniać minimalne wymagania: a) wiek: wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku, b) pojazdy z liczbą miejsc siedzących co najmniej 17 muszą być niskowejściowe tzn. przynajmniej jedno z wejść do pojazdu ma być możliwe z poziomu chodnika bez pokonywania stopni wraz możliwością ulokowania w środku pojazdu jednego wózka dziecięcego i lub inwalidzkiego, c) dwa z pojazdów z liczbą miejsc co najmniej 17 muszą posiadać sprawną klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, umożliwiającą utrzymanie temperatury wewnątrz na poziomie 22 stopi Celsjusza, d) każdy pojazd musi spełniać normę emisji spalin min. EURO 3, e) każdy pojazd musi posiadać możliwość przewozu w bagażniku wózka dziecięcego oraz inwalidzkiego ( za wyjątkiem pojazdów wskazanych w podpunkcie b), f) każdy pojazd wskazany w Wykazie pojazdów musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NNW oraz dokument potwierdzający stan techniczny - dopuszczenie pojazdu do ruchu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.2.1b. SIWZ może zostać spełniony wspólnie. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. c. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. min. 8 kierowcami posiadającymi stosowne świadectwo kwalifikacji zawodowej lub prawo jazdy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.2.1c. SIWZ może zostać spełniony wspólnie. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. (Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, także w odniesieniu do tych podmiotów). 10.a) Dokumenty podmiotów zagranicznych : 10.a.1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10. 5) a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.a.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.a.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 8.2.1.a), c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – potwierdzający warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 8.2.1.b), d) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2140 ze zm. ). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) oświadczenia wymienione w pkt. 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ., 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Wadium Tak, 8.000,00 zł

Osoba do kontaktu Gmina Dopiewo

ul. Leśna

62-070 Dopiewo

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia 2021-01-01

Data zakończenia 2021-12-31

Miejsce i termin składania ofert Gmina Dopiewo

62-070 Dopiewo

ul. Leśna, 11:00


2020-09-24

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin płatności 40,00

Uwagi Adres:Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, Biuro Obsługi KlientaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-24godzina: 11:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) oświadczenia wymienione w pkt. 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ., 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Data dodania 2020-09-15

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....