TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Dąbrowa Tarnowska: Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 16.09.2020 17:16:09

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "POMOCNA DŁON"

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Kościuszki 34

Tel. 146425532

E-mail wtzdt@op.pl

WWW pomoc-dlon.pl

Województwo małopolskie

Powiat dąbrowski

Treść zamówienia Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Dostawa fabrycznie nowego (w tym nieużywanego, technicznie sprawnego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) autobusu osobowego (min. 17+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich (możliwość zamocowania min. 1 miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1 – Autobusy i autokary 34100000-8 – Pojazdy silnikowe 34114000-9 – Pojazdy specjalne 3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2022 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej. 4. Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Autobus musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu, musi być przystosowany do przewozu osób w ruchu prawostronnym. 5. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na współfinansowanie zamówienia ze środków PFRON i wynikających z niego obowiązkach Wykonawcy. Zamawiający oczekuje terminowej realizacji zamówienia. W przypadku utraty dofinansowania z winy Wykonawcy (np. niezrealizowanie w terminie, niezgodność z ofertą) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w umowie. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – "Opis przedmiotu zamówienia" (Specyfikacji funkcjonalno – technicznej). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa "wzór umowy" - zał. nr 4 do SIWZ. 7. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne) Na zastosowane podzespoły/ akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te podane W opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art. 29 ust. 3 PZP. 9. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej; Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. 10. Warunki ogólne wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w sposób kompletny i całościowy ze względu na cele zamówienia i swoje przeznaczenie oraz charakter: 1. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 11. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia lub jego przedstawiciela, lub osób trzecich prowadzących serwis techniczny w wymaganym zakresie. 3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie. 4. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego przedmiotu zamówienia. 7. Oferowany przedmiot zamówienia tj. autobus musi być objęty gwarancją jakości od dnia odbioru zamówienia, na okres: - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu przebiegu wynosi minimum 24 miesiące, jednak nie krócej niż okres gwarancji określony przez producenta autobusu, - gwarancja na powłokę lakierniczą wynosi minimum 24 miesiące, jednak nie krócej niż okres gwarancji określony przez producenta autobusu, - gwarancja na perforację korozyjną nadwozia wynosi minimum 72 miesiące, zgodnie z ofertą Wykonawcy. "Numer referencyjny:L.Dz.29/ŚDS/2020

Specyfikacja www.sdsolesnica.pl / www.pomoc-dlon.pl

LINK do SIWZ http://pomoc-dlon.pl

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

34100000-8: Pojazdy silnikowe

34114000-9: Pojazdy specjalne

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, zwane dalej "oświadczeniem wstępnym", 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w/w Wykonawców w pełnym zakresie. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2 ustawy PZP Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do przedłożenia ww. dokumentu, w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie danego Wykonawcy jest w stanie samodzielnie uzyskać ww. dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium Tak, 3 000 zł

Osoba do kontaktu Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "POMOCNA DŁON"

Kościuszki 34

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach 40

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "POMOCNA DŁON"

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Kościuszki 34, 11:00


2020-09-18

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 40,00

Uwagi Adres:Siedziba Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej", ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa TarnowskaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-18godzina: 11:00

Data dodania 2020-09-11


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....