TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Białystok: Dostawa 2 autobusów
- Opublikowano: 21.09.2020 12:55:09

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

15-873 Białystok

ul. Bohaterów Monte Cassino 8

Tel. +48 603727299

E-mail sekretariat@pksnova.pl

Województwo podlaskie

Powiat białostocki + Białystok

Treść zamówienia Dostawa autobusów


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 autobusów międzymiastowych (kod CPV: 34121000-1), wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku, przez jednego producenta, na potrzeby Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółki Akcyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Specyfikacja pksnova.ezamawiajacy.pl/pn/pksnova/demand/notice/public/17388/details

LINK do SIWZ http://pksnova.ezamawiajacy.pl/pn/pksnova/demand/notice/public/17388/details

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy minimum dwóch nowych autobusów międzymiastowych o łącznej wartości co najmniej 1 500 000 PLN brutto (łączna wartość dwóch dostaw).III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga, aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości 20 000 PLN.III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium 20 000 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000246383

Adres pocztowy: ul. Bohaterów Monte Cassino 8

Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Kod pocztowy: 15-873

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Artur Zysk

E-mail: sekretariat@pksnova.pl

Tel.: +48 603727299Adresy internetowe:

Główny adres: www.pksnova.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Okres w dniach: 120

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

12;00


2020-10-19

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

12;05


2020-10-19

Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2020

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: uzp@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: uzp@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 Pzp, wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182 Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zgodnie z art. 181 Pzp, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. Terminy wniesienia odwołania: 1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 4) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy Prawo zamówień publicznych.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/09/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430785-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-09-14Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....