TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Wrocław: Dostawa 1 sztuki samochodu typu minibus w policyjnej wersji nieoznakowanej.
- Opublikowano: 14.09.2020 18:37:01

Przetargi

Branża Samochody operacyjne:

policyjne

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

50-040 Wrocław

Podwale 31-33

Tel. +48713403716

Fax. +48717824171

E-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl

WWW dolnoslaska.policja.gov.pl

Województwo dolnośląskie

Powiat wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia Dostawa 1 sztuki samochodu typu minibus w policyjnej wersji nieoznakowanej.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu typu minibus w policyjnej wersji nieoznakowanej. 2. Dostawa obejmuje samochód nowy, wyprodukowany w 2020 r. spełniający wszystkie wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2 i 1.3 do SIWZ. 3. Postępowanie nie zostało podzielone na części – przedmiot zamówienia jest niepodzielny. 4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), realizacja przewozu tych osób realizowana będzie innymi pojazdami przystosowanymi do takich przewozów w ramach posiadanego w Policji sprzętu lub poprzez uprawnioną do transportu osób niepełnosprawnych pomoc medyczną. Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu (samochodu), w tym dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników. Pracownicy Zamawiającego, którzy będą użytkować pojazdy nie są osobami niepełnosprawnymi. 5. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34114200-1 Radiowozy policyjne 6. Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1. "Numer referencyjny:PU-2380-132-042-105/2020/ML

Specyfikacja dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/zamowienia-publi/przetargi/ogloszon

LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings

CPV 34114200-1: Radiowozy policyjne

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert) nie podlega wykluczeniu. 2 Wszyscy wykonawcy składają do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie określonym przez Zamawiającego, jednakże ocena wstępna (dokonywana na podstawie tego oświadczenia) braku podstaw do wykluczenia dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 3. Korzystając z przepisów art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wstępna ocena braku podstaw do wykluczenia będzie jednocześnie oceną ostateczną. 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia składane są: - w oryginale: w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo odpowiednio dokumentu w wersji papierowej podpisanego własnoręcznym podpisem lub - w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jeżeli dokument lub oświadczenie składane są w formie papierowej - poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym popisem elektronicznym przez wykonawcę albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w załącznikach nr 1 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Zamawiający będzie wymagał przedstawienia: Oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez oferowany pojazd wymagań Zamawiającego opisanych w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2 i 1.3 do SIWZ, wykonanego poprzez wypełnienie i podpisanie załączników numer: 1.1, 1.2 i 1.3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dane wpisane w oświadczenie wykonawcy, które mają odzwierciedlenie w świadectwie zgodności WE (świadectwie homologacji) były z nimi tożsame. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą cenę ofertową brutto oraz pozostałe parametry podlegające ocenie, 2) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3) Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców – oświadczenie o udziale podwykonawców – załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (wygenerowane potwierdzenie wykonania przelewu albo elektroniczny dokument wadialny potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej). 5) Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE dla kompletnych pojazdów, potwierdzające parametry samochodów stanowiące podstawę do obliczenia punktów w kryteriach pozacenowych (składany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) Zamawiający wymagając załączenia do oferty: "Dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) (.......) rozumie pod tym pojęciem przedstawienie wzoru takiego dokumentu dla pojazdu, który jest taki sam jak oferowany. W związku z tym, że kryterium oceny oferty stanowią m.in. parametry pojazdu ujawnione w tym dokumencie, Zamawiający wymaga załączenia go do oferty dla porównania i oceny parametrów oferowanego pojazdu. Dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6) Pełnomocnictwa składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza: 6.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w przypadku ofert składanych przez takich Wykonawców, 6.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty przez spółkę cywilną – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium 8 300,00 PLN

Osoba do kontaktu Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Podwale 31-33

50-040 Wrocław

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-11-30

Miejsce i termin składania ofert Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

50-040 Wrocław

Podwale 31-33 11:00


2020-09-18

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena oferty brutto 60,00 parametry techniczno – użytkowe 40,00

Uwagi Adres:Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Podwale 31-33, 50-040 WrocławTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-18godzina: 11:00Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu. 4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej, jak również dokumenty składane na wezwanie). Oświadczenia te i dokumenty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą cenę ofertową brutto oraz pozostałe parametry podlegające ocenie, 2) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3) Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców – oświadczenie o udziale podwykonawców – załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (wygenerowane potwierdzenie wykonania przelewu albo elektroniczny dokument wadialny potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej). 5) Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE dla kompletnych pojazdów, potwierdzające parametry samochodów stanowiące podstawę do obliczenia punktów w kryteriach pozacenowych (składany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) Zamawiający wymagając załączenia do oferty: "Dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) (.......) rozumie pod tym pojęciem przedstawienie wzoru takiego dokumentu dla pojazdu, który jest taki sam jak oferowany. W związku z tym, że kryterium oceny oferty stanowią m.in. parametry pojazdu ujawnione w tym dokumencie, Zamawiający wymaga załączenia go do oferty dla porównania i oceny parametrów oferowanego pojazdu. Dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6) Pełnomocnictwa składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza: 6.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w przypadku ofert składanych przez takich Wykonawców, 6.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty przez spółkę cywilną – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Data dodania 2020-09-08


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....